27 Commits (ee39e6ee2a9dd2f37068edaf83db61461c9df4ad)
 

Autor SHA1 Mensaje Fecha
  sisjar ee39e6ee2a Update 'README.md' hace 4 años
  Bo-Yi Wu e3d4cf689f
add testing command. hace 5 años
  Bo-Yi Wu bb34f5c751
update readme. hace 5 años
  Bo-Yi Wu a0d30433f7
add secret for fb hace 5 años
  Bo-Yi Wu 8cbfb51721
update fb hace 5 años
  Bo-Yi Wu e8fb827df2
add fb notification hace 5 años
  Bo-Yi Wu d726da6bf9
update hace 5 años
  Bo-Yi Wu 58dee45fa7
add db migrate hace 5 años
  Bo-Yi Wu b7a902b949
fix steps hace 5 años
  Bo-Yi Wu 6d43142495
add group testing hace 5 años
  Bo-Yi Wu f7b42cf2bd
fix missing image hace 5 años
  Bo-Yi Wu 518a70e5fc
add key. hace 5 años
  Bo-Yi Wu 7e34eefefc
add redis testing. hace 5 años
  Bo-Yi Wu be4418505e
add some services. hace 5 años
  Bo-Yi Wu eb044d5ae6
add backend testing. hace 5 años
  Bo-Yi Wu 15fe971d0e
rename job hace 5 años
  Bo-Yi Wu a5dbe3059c
use node 8.1.2 hace 5 años
  Bo-Yi Wu a18ca75f2c
add js testing. hace 5 años
  Bo-Yi Wu 6728229f8d
add git clone hace 5 años
  Bo-Yi Wu d99e99a250
init drone yml file hace 5 años
  Bo-Yi Wu 1052c2473a
updae frontend process hace 5 años
  Bo-Yi Wu 1735945aaa
add prefer dist hace 5 años
  Bo-Yi Wu 9c930c8e29
add php testing hace 5 años
  Bo-Yi Wu a14875fa44
add yarn hace 5 años
  Bo-Yi Wu 1f1c04efb7
add composer cache hace 5 años
  Bo-Yi Wu 9178a854ac
initial laravel 5.4 hace 5 años
  Bo-Yi Wu 7b7a05ff9b Initial commit hace 5 años